Administration
Undergraduate Programs
  Course Synopsis
Home
Academic Staff
Research & Facilities
www.usm.my
 

POSTGRADUATE PROGRAMS                                           


For more information on Graduate Studies, please contact:

 
Deputy Dean for Post Graduate Studies and Research
School of Chemical Sciences
Universiti Sains Malaysia 11800 USM,
Pulau Pinang Malaysia
(Prof. Norita Mohamed)
e-mail: mnorita@usm.my


Sarjana Sains & Doktor Falsafah (Penyelidikan)
M.Sc. & Ph. D. (Research)

Pendahuluan

Pusat Pengajian Sains Kimia (PPSK) di Universiti Sains Malaysia merupakan salah satu pusat pengajian yang terbesar di negara ini yang melaksanakan rancangan yang beraneka jenis dan giat di bidang pengajaran dan penyelidikan. Semenjak ianya ditubuhkan pada Jun 1969, Pusat Pengajian ini telah berkembang dengan pesat. Pusat Pengajian Sains Kimia mempunyai sekumpulan staf akademik dan teknikal yang berkelayakan tinggi untuk berkhidmat di dalam berbagai rancangan yang ditawarkan selaras dengan keperluan negara dan perkembangan industri. Tenaga staf akademik yang terdiri daripada 40 orang, penuh dengan idea-idea baru serta giat dalam mengembangkan program penyelidikan sama ada secara perseorangan atau secara berkumpulan. Pusat Pengajian Sains Kimia dilengkapi dengan peralatan penyelidikan penting yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Alat-alatan yang disediakan termasuk dua buah spektrometer resonans magnet nukleas 300 & 400 MHz, spektrometer jisim yang dipasangkan dengan kromatograf gas (GC-MS) yang dikawalkan dengan komputer, penganalisa unsur CHN serta alat ICP-MS dan beberapa buah spektrometer UV-VIS dan spektrometer inframerah resolusi tinggi, beraneka kromatograf gas dan kromatograf cecair prestasi tinggi, beberapa spektrometer penyerapan atom, peralatan elektrokimia dan berbagai alatan untuk kajian permukaan. Alat-alatan yang lain, seperti difraktometer sinar-X dan mikroskop elektron juga disediakan di pusat-pusat pengajian lain di dalam universiti. Prasarana yang sedia ada di PPS Kimia amat menyokong dan mesra calon siswazah. USM juga memberi bantuan kewangan melalui skim Pembantu Siswazah atau Skim Siswazah Khas bagi calon yang layak. Di samping itu, calon juga boleh dibantu dengan geran penyelidikan penyelia masing-masing.

Syarat Kemasukan dan Tempoh Pencalonan

Calon Rancangan Sarjana Sains perlu mempunyai Ijazah Sarjana Muda pengkhususan kimia dengan kepujian yang baik (PNGK >2.75). Calon Rancangan Doktor Falsafah perlu mempunyai Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama (PNGK >3.67) atau Ijazah Sarjana pengkhususan kimia. Jika calon yang memohon tidak memenuhi kelayakan di atas, permohonan boleh dipertimbangkan dengan beberapa prasyarat. Tempoh pencalonan secara penuh masa atau sambilan bagi kedua-dua rancangan melalui penyelidikan adalah seperti berikut:

Pencalonan
Sarjana Sains
Doktor Falsafah
Penuh Masa
12 - 36 bulan
24 - 60 bulan
Sambilan
24 - 72 bulan
36 - 90 bulan
 

Bidang Penyelidikan

Calon-calon akan menjalankan penyelidikan di bawah penyeliaan staf Pusat Pengajian Sains Kimia dan perlu menyerahkan satu tesis untuk dinilai sebelum tamat tempoh pencalonan. Bidang penyelidikan adalah seperti berikut:

Rancangan Penyelidikan
(Research Program)
Bidang Penyelidikan (Research Field)
KIMIA ORGANIK
(Organic Chemistry)
Sintesis Organik
(Organic Synthesis)
Kimia Hasilan Semulajadi
(Natural products Chemistry)
Kimia Makrosiklik
(Macrocyclic Chemistry)
KIMIA FIZIK
(Physical Chemistry)
Kimia Permukaan & Pemangkinan
(Surface Chemistry & Catalysis)
Kimia Persekitaran
(Environmental Chemistry)
Pengelektro-saduran/Penyaduran Tanpa Elektrik
(Electroplating/Electrolessplating)
KIMIA TAKORGANIK
(Inorganic Chemistry)
Polimer Takorganik
(Inorganic Polymer)
Kimia Organologam
(Organometallic Chemistry)
Kimia Sintesis Takorganik
(Inorganic Synthetic Chemistry)
Kimia Koordinatan
(Coordination Chemistry)
KIMIA INDUSTRI
(Industrial Chemistry)
Kimia Bahan & Bahan Termaju
(Material Chemistry & Advanced Materials)
Seramik & Bahan Komposit
(Composite Materials & Ceramic)
Kimia Polimer
(Polymer Chemistry)
Kimia Minyak Kelapa Sawit
(Palm Oil Chemistry)
Kimia Kakisan & Penglitup
(Corrosion Chemistry & Coatings)
Kejuruteraan Petroleum
(Petroleum Engineering)
KIMIA ANALISIS
(Analytical Chemistry)
Kajian Pencemaran
(Pollution Studies)
Bio-Penderian
(Biosensors)
Kimia Elektroanalisis
(Electroanalytical Chemistry)
Kimia Pemisahan
(Separation Chemistry)
Pendidikan Kimia
(Chemical Education)
Pemangkinan Foto
(Photocatalysis)
Polimer Pengalir
(Conducting Polymers)
Elektrokimia-Persekitaran
(Electrochemistry-Environmental)

Sarjana Sains -Peralatan Kimia (Kerja Kursus & Penyelidikan - Mod Campuran)
Master of Science in Chemistry - Instrumentation (Coursework & Research - Mixed Mode)

Pendahuluan

Pusat Pengajian Sains Kimia (PPSK) telah ditubuhkan pada bulan Jun tahun 1969. Mulai Sidang Akademik 2001/2002, PPS Kimia telah melancarkan satu program baru, iaitu Program Sarjana Sains (Peralatan Kimia) melalui kerja kursus dan penyelidikan (Mod Campuran). Makmal yang kondusif serta mesra para penyelidik telah disediakan. Alat-alatan yang canggih seperti NMR (300 dan 400 MHz), ICP-MS, GC-MS dan lain-lain telah diperolehi. Usaha ini adalah selaras dengan Plan Induk Industri serta Wawasan 2020 untuk melahirkan lebih ramai ahli kimia dalam menjalankan kerja-kerja penyelidikan dan pembangunan.

Objektif Program

Selaras dengan wawasan dan misi Pusat Pengajian Sains Kimia untuk melahirkan graduan kimia yang berkualiti dan berketrampilan tinggi untuk memenuhi keperluan industri dan penyelidikan di Malaysia, program yang ditawarkan mempunyai objektif seperti berikut:

  1. Untuk memperkembangkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh dalam bidang peralatan kimia sesuai dengan perkembangan semasa.
  2. Menghasilkan siswazah yang bertahap profesionalisme yang tinggi dalam Sains Kimia. Demi mencapai matlamat tersebut, komponen amali akan diintegrasikan ke dalam kursus-kursus teori.

Struktur Program

Seseorang calon dikehendaki mengumpul 40 unit kredit yang merangkumi:

Kuliah/Kerja Kursus
/Amali
20 unit
40 unit
Disertasi
(Projek Penyelidikan)
20 unit

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut:
Bil. Kod Kursus Tajuk Kursus
1 KAA 501/4 Kawalan Mutu Dalam Kimia (Quality Control in Chemistry)
2 KAA 502/4 Spektroskopi Atom(Atomic Spectroscopy)
3 KAA 503/4 Spectroskopi Molekul(Molecular Spectroscopy)
4 KAA 504/4 Kaedah Elektrokimia(Electrochemical Methods)
5 KAA 505/4 Kaedah Pemisahan(Separation Methods)
6 KAA 506/4 Komputer dalam Kimia(Computers in Chemistry)
7 KAA 507/4 Analisis Permukaan dan Terma(Surface and Thermal Analysis)
8 KAA 508/4 Pencemaran Alam Sekitar dan Teknik Pemantauan(Environmental Pollution and Monitoring Techniques)
9 KAA 509/20 Disertasi(Dissertation)

Tempoh Pencalonan

Program ini ditawarkan secara penuh masa dan secara sambilan. Tempoh pencalonan adalah seperti berikut:
Penuh masa
Tempoh minimum
12 bulan
Tempoh maksimum
24 bulan
Sambilan
Tempoh minimum
24 bulan
Tempoh maksimum
48 buln
 

Syarat Kemasukan

Semua calon program ini mesti berkelulusan sekurang-kurangnya Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Dua Bawah, atau mencapai CGPA 2.30 atau kelulusan setara dari sebuah Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf. Bagi calon yang berkelulusan Sarjana Muda dengan kepujian Kelas Ketiga atau yang mempunyai CGPA 2.00-2.30 atau kelulusan setara, calon tersebut diwajibkan mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya SATU (1) tahun sebelum membuat permohonan.

Permohonan

  1. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang-borang tertentu yang boleh didapati dari Institut Pengajian Siswazah (IPS) atau homepage IPS http://www.ips.usm.my.
  2. Tarikh akhir penghantaran borang adalah mengikut tarikh akhir yang ditetapkan dalam iklan yang dikeluarkan pada bulan Oktober/November setiap tahun.
  3. Kemasukan di bawah program ini hanya boleh dibuat sekali sahaja dalam setahun, iaitu pada Semester I, Sidang Akademik.

Staf Akademik

(Tertakluk kepada tempoh perkhidmatan dengan USM)

Staf Akademik dan Pentadbiran

Dekan

Profesor Wan Ahmad Kamil Wan Mahmood

Timb. Dekan (Pengajian Siswazah dan Penyelidikan)

Profesor Norita Mohamed

Timb. Dekan ( Akademik & Pembangungan Pelajar)

Dr. Afidah Abdul Rahim

Timb. Dekan ( Jaringan Industi & Masyarakat)

Prof.Mohd Jain Noordin Mohd Kassim

Ketua Penolong Pendaftar

Hjh Zali Zaiton Hj. Hussin

Penolong Pendaftar

Sheilawanis Abdul Karim

 

Direktori Kepakaran

 Profesor

 

Bidang Kepakaran

BAHRUDDIN SAAD

        B.Sc. (Indiana), M.Sc. (N. Texas), Ph.D  (Wales), FMIC

GC, HPLC, Chemical Resistance Measurements

BOEY PENG LIM

        B.Sc. (Malaya), Ph.D. (USM), FMIC,         FMSA, FMOSTA

Palm Oil Chemistry & Technology, Natural Products Chemistry

NORITA MOHAMED

B.Sc. (N. Illinois),Ph.D. (Kansas State),

Environmental Electrochemistry (Recovery/removal of metals-gold, silver, copper, lead, chromium). Micro scale / Microscience Experimentation (training). Ultratrace and trace metal analysis and training (FAAS, GFAAS, ICPMS), Trace metal speciation

MUHAMMAD IDIRIS SALEH

        B.Sc., Drs. (Gadjah Mada), Ph.D (Kent), FMIC, FMSA, D.S.D.K.

Dermination of Organics and Inorganics by Chromatographic and Spectroscopic Methods, Molecular Designing

TEOH SIANG GUAN

        B.Sc. (USM), Dip.Ed (Malaya), M.Sc., Ph.D (USM) AMIC, CChem. MRSC

Inorganic, Organometallic

MOHD. ASRI MOHD. NAWI

B.Sc. (Indiana), M.Sc.., Ph.D  (Miami)

Environmental Chemistry, Economic Utilization of Peat, Photocatalysis, Waste treatment and management

YEAP GUAN YEOW

B.Sc. (USM), Ph.D (USM), Adv. Dip (TIT Japan)

Liquid Crystal & Organometallic

WAN AHMAD KAMIL MAHMOOD

B.Sc., M.Sc. (N. Illinois), Ph..D (Idaho), Sigma  Xi, AMIC, CChem, MRSC

Organic & Inorganic Polymer Composites, Synthesis & Characterisation of Liquid Rubber and Metal Alkoxides

SULAIMAN AB. GHANI

B.Sc., Dip.Ed. (UKM), PDAC (Walels), M.Sc., Ph.D (Salford) ,AMIC,MRSC, CChem.

Conducting Polymer, Electrochemistry, Chemical Analysis

FAROOK ADAM

B.Sc., M.Sc. (USM), D. Phil. (Sussex)

 

Inorganic, organometallic synthesis and Characterization, Sol-Gel Chemistry, Heterogeneous catalysis, Surface Characterization, NMR, GC/MS, HPLC, Analytical Procedures and Testing

MOHAMAD ABU BAKAR

B.Sc., (Loughborough), M.Sc., D.Phil (Sussex)

Catalysis, Inorganic and Organic Materials, Synthesis, Characterization and Development of Metal Nanoparticulates

MOHD. JAIN NOORDIN MOHD. KASSIM

B.Sc., Drs. (I.T. Bandung), Ph.D (Glasgow)

Mints. P. (UK), RFMS (UK)

Corrosion Science, Paint Technology, Surface Analysis

 

Profesor Madya

Nama

Bidang Kepakaran

AHMAD MD. NOOR

B.Sc., Drs. (Gadjah Mada), M.Sc. (Lancaster), Ph.D (USM),AMIC

Surface Science; Treatment of Landfill Leachate; Wood Preservation and Modification; Agricultural Waste Utilization

MAS ROSMAL HAKIM MAS HARIS

B.Sc., M.Sc. (Louisiana), Ph.D (Virginia Tech.), AMIC

 

Polymer Synthesis, Modification of Natural Rubber and Its Derivatives, Phosphazene Chemistry, Structural Elucidation Using IR,MS and NMR Spectroscopy

SENG CHYE ENG

B.Sc., Ph.D (USM), AMIC

Environmental Chemistry, Electrochemistry

WAN SAIME WAN AGAH

B..Sc. (UKM), Ph.D (Loughborough), ARSC

 

Trace Metals Analysis; Water Treatment  using chitosan and chitosan Derivatives

WONG KENG CHONG

B.Sc., Ph.D. (Lond), AMIC

Natural Products, Flavour and Fragrances

MOHAMAD NASIR MOHAMAD IBRAHIM

B.Sc., M.Sc., Ph.D (Missouri-Rolla)

Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive X-ray Spectrometry, Metal  Contamination Analysis, Petroleum Chemistry, Identification of impurities, Utilazations of Lignin & electroless plating

HASNAH OSMAN

B.Sc., M.Sc. (USM), Ph.D (Otago)

Natural Products, Chemistry Organic synthesis and Herbal Standardization

ROHANA ADNAN

B.Sc. (New York), Ph.D (Southampton)

 

Computational chemistry, molecular modeling, Physical Chemistry, Nanoparticle Synthesis, molecular recognition

   

 
Pensyarah

Nama

Bidang Kepakaran

AFIDAH ABDUL RAHIM

B.App.Sc. (Qld), M.Sc. (USM) Ph.D (USM)  (U Henri Poincare)

Electroplating, Corrosion Inhibition

AMAT NGILMI AHMAD SUJARI

B.Sc. (UKM),   Ph.D  (Reading)

Environmental, Waste-Water Treatment, Analytical Chemistry

CHE SU  ENDUD

B.Sc. (UKM),  M.Sc.  (Leeds)

Dye Chemistry, Textile Dyeing and Finishing

MELATI  KHAIRUDDEAN

B.Sc., M.Sc. (USM), Ph.D (Ken State)

Supramolecule

ROSENANI S.M. ANWARUL HAQUE

B.Sc., M.Sc. (California), Ph.D (Western)

Inorganic

OO CHUAN WEI

             B.Sc., Ph.D (USM)


Organic

 

YAM WAN SINN

             B.Sc., Ph.D (USM) 


Organic

 

NG ENG POH
             

        B.Sc. (1st class Hons.)(UTM), M.Sc.              (UTM),Ph.D. (Mulhouse), Post-Doc Fellow (Caen)


Physical

Zeolite and nanoporous materials, supramolecular chemistry, heterogeneous catalysis, surface chemistry

Noor Hana Hanif Abu Bakar

       B..Sc., M.Sc. (USM) ,Ph.D (USM)(U Henri Poincare)

 

 Maklumat Lanjut

Sila hubungi:
Dekan
Pusat Pengajian Sains Kimia
Universiti Sains Malaysia11800 USM Pulau Pinang
Tel: 04-8603262
Faks: 04-6574854
mel-e: wakcm@usm.my

Borang Permohonan

Sila hubungi:
Dekan
Institut Pengajian Siswazah
Universiti Sains Malaysia11800 USM Pulau Pinang
Tel: 04-657 7888 samb. 2184/2120
Faks: 04-6576271
mel-e: dean_ips@usm.my
homepage: http://www.ips.usm.my

 

2004 All Rights Reserved. School of Chemical Sciences, Universiti Sains Malaysia.