About us
Faculty & Staff
Publications  
Basic Education Research Unit / UPPA
Undergraduate Programmes
Postgraduate Programmes
Continuous Education
Industry & Community Network
Highlights of projects
Dokumentasi ISO 9001:2000
Home
ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATORS AND EDUCATION
(FORMERLY KNOWN AS
JOURNAL OF EDUCATORS AND EDUCATION)
EDUCATORS DIGEST MALAYSIAN EDUCATION DEAN'S COUNCIL JOURNAL BULETIN PENDIDIKAN KHAS

ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATORS AND EDUCATION
(FORMERLY KNOWN AS JOURNAL OF EDUCATORS AND EDUCATION)

The Asia Pacific Journal of Educators and Education is published annually by Penerbit Universiti Sains Malaysia. It aims to cater for the professional needs and interests of educators in Malaysia and other countries. It also aims to promote the exchange of ideas and experience amongst them as well as their institutions. It is hoped that this will enhance the standard of education in Malaysia.

 

Current Issue

Volume 26, 2011

 • POLA PENYELIDIKAN ICT DALAM PENDIDIKAN GURU DI MALAYSIA: ANALISIS PROSIDING TEKNOLOGI PENDIDIKAN MALAYSIA - Irfan Naufal Umar and Nurullizam Jamiat
  Full text
   
 • HUBUNGAN SIKAP, KEBIMBANGAN DAN TABIAT PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK TAMBAHAN - Arsaythamby Veloo and Shamsuddin Muhammad
  Full text
   
 • THE DEVELOPMENT AND CONSTRUCT VALIDATION OF THE MATHEMATICS PROFICIENCY TEST FOR 14-YEAR-OLD STUDENTS - Ahmad Zamri Khairani and M. Sahari Nordin
  Full text
   
 • KESAN PENGGUNAAN PERISIAN KURSUS (COURSEWARE) DENGAN PETA KONSEP TERHADAP PENCAPAIAN PELAJAR - Awaatif Ahmad and Norizan Esa
  Full text
   
 • NET GENERATION STUDENT TEACHERS: HOW TECH-SAVVY ARE THEY? - Suthagar Narasuman, Md. Rizal Md. Yunus and Azlan Ahmad Kamal
  Full text
   
 • THE EFFECTIVENESS OF THE BRAIN BASED TEACHING APPROACH IN DEALING WITH PROBLEMS OF FORM FOUR STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF NEWTONIAN PHYSICS - Salmiza Saleh
  Full text
   
 • ORAL COMMUNICATION ABILITY IN ENGLISH: AN ESSENTIAL SKILL FOR ENGINEERING GRADUATES - Hairuzila Idrus, Rohani Salleh and Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah
  Full text
   
 • PENGARUH AMALAN JENAKA TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID - Shaffe Mohd Daud, Ramli Basri, Roselan Baki, Sahandri Ghani Hamzah and Mokhtar Nawawi
  Full text
   
 • REFLECTIVE PRACTICES AMONG MATHEMATICS TEACHERS - Fatimah Saleh and Zaharah Hussin
  Full text
   
 • TINJAUAN TERHADAP TAHAP KESESUAIAN INFRASTRUKTUR PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN - Mohd Hanafi Mohd Yasin, Hasnah Toran, Mohd Mokhtar Tahar, Noraini Mohd Salleh and Rabaishah Azirun
  Full text
Past Issues

Volume 25, 2010

 • ANALISIS TERHADAP KEMUNCULAN ELEMEN TAKLID DALAM PEMBENTUKAN SKEMA TAAKULAN AKHLAK - Aswati Hamzah
  Full text
   
 • APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM - Ikhsan Othman and Rohizani Yaakub
  Full text
   
 • HUBUNGAN DI ANTARA ORIENTASI PEMBELAJARAN MATEMATIK (OPM) DENGAN PENCAPAIAN MATEMATIK - Arsaythamby Veloo
  Full text
   
 • HUBUNGAN KUALITI PENYELIAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH DENGAN EFIKASI GURU - Nurahimah Mohd Yusoff dan Rafisah Osman
  Full text
   
 • TEACHER COMMUNICATION IN BRUNEIAN SECONDARY SCIENCE CLASSES: WAIT-TIME - Harkirat S. Dhindsa
  Full text
   
 • THE DEVELOPMENT OF MORAL EDUCATION IN MALAYSIA - Vishalache Balakrishnan
  Full text
   
 • STRES DALAM KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH DI EMPAT BUAH NEGERI DI MALAYSIA - Azizi Yahaya, Jamaludin Ramli dan Mazeni Ismail
  Full text
   
 • PSYCHOLOGICAL PROFILE INVENTORY FOR ADOLESCENTS IN MALAYSIA - See Ching Mey
  Full text
   
 • PERBEZAAN PERSONALITI KESTABILAN EMOSI DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR CERDAS AKADEMIK (PCA) BERDASARKAN JANTINA DAN JENIS SEKOLAH - Mohd Zuri Ghani, Nik Rusila Nik Yaacob, Aznan Che Ahmad, Rahimi Che Aman dan Zainuddin Mat Isa
  Full text
   
 • PENILAIAN GURU SEKOLAH RENDAH TERHADAP PERANAN GURU BESAR SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (ICT) - Lokman Mohd Tahir, Mohd Anuar Abd Rahman, M. Al-Muzammil Yassin dan Phoon Ai Ling
  Full text
 • PEER GROUP PRESSURE AS A DETERMINANT OF ADOLESCENT SOCIAL ADJUSTMENT IN NIGERIAN SCHOOLS - Adesoji A. Oni
  Full text
   

Volume 24, 2009

 • UNIVERSITY STUDENTS' ATTITUDE, SELF-EFFICACY AND MOTIVATION REGARDING LEISURE TIME PHYSICAL PARTICIPATION - Lim Khong Chiu
  Full text
   
 • QUALITY EDUCATION MANAGEMENT AT PRIVATE UNIVERSITIES IN BANGLADESH: AN EXPLORATORY STUDY - Mohammad A. Ashraf, Yusnidah Ibrahim and Mohd. H.R. Joarder
  Full text
   
 • LANGUAGE AND MALAYSIAN CHILDREN'S SCIENTIFIC UNDERSTANDING  - Nabilah Abdullah
  Full text
   
 • TEACHER-STUDENT ATTACHMENT AND TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS WORK - Affizal Ahmad and Rafidah Sahak
  Full text
   
 • PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL UNTUK PELAJAR BERKEPERLUAN KHAS - Lokman Mohd Tahir, Nurul Qistin Mustafa dan Mohd Hanafi Mohd Yassin
  Full text
   
 • ENHANCING STUDENTS' GEOMETRIC THINKING THROUGH PHASE-BASED INSTRUCTION USING GEOMETER'S SKETCHPAD: A CASE STUDY - Chew Cheng Meng
  Full text
   
 • KORELASI STRATEGI DENGAN MOTIVASI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB - Kamarul Shukri Mat Teh dan Mohamed Amin Embi
  Full text
   
 • KEMAHIRAN KOMUNIKASI GURU PELATIH UNIVERSITI SAINS MALAYSIA - Nor Shafrin Ahmad, Fadzilah Amzah dan Rahimi Che Aman
  Full text
   
 • PERBANDINGAN PENCAPAIAN MURID DALAM UJIAN SAINS BERDASARKAN VERSI BAHASA INGGERIS DAN BAHASA MELAYU - Lim Peh Hwah dan Ong Saw Lan
  Full text
   
 • STUDENT VIDEO PROJECT AS A MEANS TO PRACTICE CONSTRUCTIVIST PEDAGOGY IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM - Larisa Nikitina
  Full text
   

Volume 23, 2008

 • AGENDA PEMBANGUNAN UNIVERSITI AWAM DI MALAYSIA: KESAMAAN DAN PERBEZAAN TINDAKAN - Sufean Hussin, Hashim Yaacob dan Aziah Ismail
  Full text
   
 • KEMAHIRAN BELAJAR DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK: KAJIAN DI DAERAH KERIAN, PERAK - Mohd Najib Abdul Aziz dan Nor Shafrin Ahmad
  Full text
   
 • KUALITI GURU PERMULAAN KELUARAN SEBUAH INSTITUT PERGURUAN: SATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF PENTADBIR SEKOLAH  - Chee Kim Mang
  Full text
   
 • KESAN PENGGUNAAN PETA KONSEP BERSAMA KOSWER PENGAJARAN SAINS TINGKATAN 1 (KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA) DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KESEDARAN ALAM SEKITAR - Renuka Kaliaperumal dan Sharifah Norhaidah Syed Idros
  Full text
   
 • VALIDITY ISSUES IN ACCOMMODATING READING TESTS - Stephen G. Sireci
  Full text
   
 • PERBEZAAN PERSONALITI EKSTROVERT DAN INTROVERT DALAM KALANGAN PELAJAR PINTAR CERDAS AKADEMIK (PCA) BERDASARKAN GENDER - Mohd Zuri ghani, Rahimi Che aman, Nik Rosila Nik Yaacob dan Aznan Che Ahmad
  Full text
   
 • KESAN FAKTOR JANTINA, ETNIK DAN GAYA KOGNITIF KE ATAS PENCAPAIAN PENGAJIAN AM - Poh Bee Theen dan Melissa Ng Lee Yen Abdullah
  Full text
   
 • MATHEMATICS AND SCIENCE IN ENGLISH: TEACHERS EXPERIENCE INSIDE THE CLASSROOM - Ong Saw Lan and May Tan
  Full text
   
 • PEMBINAAN DAN PENGESAHAN UJIAN MEMBACA PERKATAAN DAN UJIAN MENGEJA UNTUK TUJUAN MENGENAL PASTI DISLEKSIA: SATU KAJIAN RINTIS - Lee Lay Wah, Manisah Mohd Ali dan Noraini Salleh
  Full text
   

Volume 22, 2007

 • APPROACHES EMPLOYED BY SECONDARY SCHOOL TEACHERS TO TEACHING THE LITERATURE COMPONENT IN ENGLISH - Diana Hwang and Mohamed Amin Embi
  Full Text
   
 • TEACHERS AS RESEARCHERS: RESEARCHERS AS TEACHERS? TOWARDS SUCCESSFUL EDUCATIONAL RESEARCH - Sue Nair
  Full Text
   
 • COMPARING TWO LANGUAGE VERSION OF SCIENCE ACHIEVEMENT TESTS USING DIFFERENTIAL ITEM FUNCTIONING  - Ong Saw Lan
  Full Text
   
 • EMPATI SEJARAH DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH - Siti Hawa Abdullah dan Aini Hassan
  Full Text
   
 • KEADILAN ORGANISASI, KEPERCAYAAN DAN ALTRUISME - Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Tang Keow Ngang dan Aziah Ismail
  Full Text
   
 • KNOWLEDGE BASE OF LECTURERS IN TEACHING READING COMPREHENSION AT TEACHERS TRAINING INSTITUTES: A CASE STUDY - Leong Lai Mei and Basil Jude Surin
  Full Text
   
 • MENGENAL PASTI INDIKATOR TINGKAH LAKU MANGSA PENDERAAN SEKSUAL - Nor Shafrin Ahmad
  Full Text
   
 • KELEMAHAN LAZIM DALAM PERSEMBAHAN KERANGKA TEORETIS-KONSEPSI DALAM TESIS SARJANA DAN KEDOKTORAN - Mildred Nalliah dan Shuki Osman
  Full Text
   
 • KESAN PEMINDAHAN PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN KEBOLEHAN KE ATAS AMALAN KOMUNIKASI DALAM SISTEM MENTORING DI SEBUAH INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM - Azman Ismail, Kamsiah Hasbullah, Rizal Abu Bakar dan Mohamad Hashim Othman
  Full Text
   
 • PENGUASAAN JAWI DAN HUBUNGANNYA DENGAN MINAT DAN PENCAPAIAN PELAJAR DALAM PENDIDIKAN ISLAM - Nik Rosila Nik Yaacob
  Full Text

Volume 21, 2006

 • A IS FOR ALPHABET ... ROMAN LETTERS AND THEIR USE IN WRITTEN ENGLISH - Wayne B. Dickerson
  Full Text
   
 • WRITING ENGLISH ESSAYS WITHIN DOMINANT DISCOURSES IN MALAYSIAN SCHOOLS - Tan Kok Eng
  Full Text
   
 • RELUCTANT TEACHERS, RUSTIC STUDENTS AND THE REMOTENESS OF ENGLISH - Abdul Rashid Mohamed, Sabariah Morad, Shaik Malik Mohamed Ismail, Hamzah Omar and Wan Rose Eliza Abdul Rahman
  Full Text
   
 • THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS' SELF EFFICACY AND THEIR ENGLISH LANGUAGE ACHIEVEMENT - Rahil Mahyuddin, Habibah Elias, Loh Sau Cheong, Muhd Fauzi Muhamad, Nooreen Noordin and Maria Chong Abdullah
  Full Text
   
 • COMPREHENSION LEVEL OF NON-TECHNICAL TERMS IN SCIENCE: ARE WE READY FOR SCIENCE IN ENGLISH - Maznah Ali and Zurida Ismail
  Full Text
   
 • PERBANDINGAN KEBOLEHAN MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIK ANTARA MURID YANG BELAJAR ABAKUS-ARITMETIK MENTAL DENGAN MURID YANG TIDAK BELAJAR ABAKUS-ARITMETIK MENTAL - Cheah Bee Lean dan Ong Saw Lan
  Full Text
   
 • PEMBINAAN INSTRUMEN UNTUK MENGENAL PASTI TANGGAPAN KEPERLUAN SEMASA GURU-GURU SAINS DI MALAYSIA - Kamisah Osman, Lilia Halim dan T. Subahan Mohd Meerah
  Full Text
   
 • EFFECTIVENESS OF INTERACTION ANALYSIS FEEDBACK ON THE VERBAL BEHAVIOUR OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS - See Kin Hai* and Lim Siew Bee
  Full Text
   
 • A QUALITATIVE STUDY OF PEDAGOGICAL ISSUES ARISING FROM THE INTRODUCTION OF THE MALAYSIAN SMART SCHOOL INITIATIVE - Chris Cloke, Sabariah Sharif and Abdul Said Ambotang
  Full Text
   
 • PATTERNS OF SOCIAL INTERACTION BETWEEN DIFFERENT ETHNIC GROUPS IN MALAYSIAN SECONDARY SCHOOLS - Najeemah Mohd Yusof
  Full Text

 

Volume 20, 2005

 • TECHNOLOGY-BASED SCIENCE CLASSROOM: WHAT FACTORS FACILITATE LEARNING? - Rohaida Mohd. Saat and Kamariah Abu Bakar
  Full Text
   
 • PENGGUNAAN MODEL KONSTRUKTIVISME LIMA FASA NEEDHAM DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH - Subadrah Nair dan Malar a/p Muthiah
  Full Text
   
 • KESAN PENGAJARAN KONTEKSTUAL KE ATAS PENCAPAIAN PELAJAR DALAM FIZIK - Zurida Haji Ismail, Mohd Ali Samsudin dan Ahmad Nurulazam Mohd Zain
  Full Text
   
 • KEPIMPINAN TRANSFORMASI PENGETUA DAN PENGGANTIAN KEPIMPINAN SEBAGAI PENENTU KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DAN PERLAKUAN WARGA ORGANISASI PENDIDIKAN - Abdul Ghani Abdullah
  Full Text
   
 • UNDERSTANDING THE CONCEPT OF SCHOOL'S EXPANSION FROM THE FUNCTIONAL AND CONFLICT PARADIGMS' PERSPECTIVES - Mohd Ali Hassan and Hairul Nizam Ismail
  Full Text
   
 • FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGURUSAN KOLABORATIF - Foo Say Fooi dan Tang Keow Ngang
  Full Text
   
 • MULTICULTURAL EDUCATION PRACTICE AMONG TEACHERS IN NATIONAL SECONDARY SCHOOLS: A CASE STUDY IN KEDAH - Najeemah Mohd Yusof
  Full Text
   
 • KEMURUNGAN DI KALANGAN PELAJAR: SATU KAJIAN KES - See Ching Mey dan Lee Siew Siew
  Full Text
   
 • PC USAGE AMONG STUDENTS IN A PRIVATE INSTITUTION OF HIGHER LEARNING: THE MODERATING ROLE OF PRIOR EXPERIENCE - T. Ramayah, Joshua Ignatius and Bushra Aafaqi
  Full Text
   
 • KAJIAN KORELASI EMOSI MALU DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DI KALANGAN MAHASISWA MELAYU - Abdul Rashid Mohamed dan Mohamad Daud Hamzah
  Full Text
   
Subscription Information
Price:

Individual (Local) : RM30.00
Individual (Foreign) : USD30.00

Institution (Local) : RM50.00
Institution (Foreign) : USD50.00

For more information, please contact:
Dean
School of Educational Studies
Universiti Sains Malaysia
11800 Pulau Pinang
MALAYSIA
Email: rich@usm.my
 

Call For Papers
This journal solicits articles that contribute towards the achievement of the following aims and objectives:

Aims:

 • To promote the professional growth of educators
 • To improve the quality of education in Malaysia

Objectives:

 • To stimulate discussion on educational issues and problems
 • To offer ideas on teaching and learning in schools
 • To contribute towards the solution of educational problems encountered in schools and higher learning institutions  
 • To disseminate information on educational events and opportunities available to teachers and teacher educators

Editorial correspondence, including manuscripts for submission, should be addressed to:

Chief Editor
Jurnal Pendidik dan Pendidikan
School of Educational Studies
Universiti Sains Malaysia
11800 USM Pulau Pinang
MALAYSIA
Email: rich@usm.my

Notes for Contributors
 1. Two clear copies of the manuscript with diskette (in Microsoft Word) should be submitted, typed double-space on one side of A4 size paper. The manuscript should not exceed 5,000 words.
   

 2. Synopsis/abstract in bahasa Malaysia and English should accompany every manuscript in English and vice versa. It should not exceed 300 words. The synopsis/abstract in both languages should discuss the same matter.
   

 3. Tables, figures, etc., should be kept to a minimum. They should be in the form that are to appear in the journal.
   

 4. Reference should be indicated in the manuscript by giving the author's name, with the year of publication in parentheses. If several papers by the same author and from the same year are cited - a, b, c, etc., should be put after the year of publication. The references should be listed in full a the end of the paper in the following standard form:
   
    Books :
    Scott, P. (1984). The crisis of the university. London: Croom Helm.
   
    Articles :
    Cremin, L. A. (1983). The problematics of education in the 1980s: Some reflections on the Oxford Workshop. Oxford Review of Education, 9, 33 - 40.
   
    Chapters taken from book :
    Willis, P. (1983). Cultural production and theories of reproduction. In L. Barton and S. Walker (eds.). Race, class and education. London: Croom Helm.

  Title of journals should not be abbreviated.
   

 5. Proofs will be sent to authors if there is sufficient time to do so. They should be corrected and returned to the Chief Editor within three (3) days. Major alterations to the text cannot be accepted.
   

 6. Author(s) of article accepted for publication will receive one (1) complimentary copy of the issue in which the article appears.

Editorial Board

Chief Editor

Abdul Rashid Mohamed

Editors
Abdul Ghani Kanesan Abdullah
Ahmad Nurulazam Md. Zain
Anna Christina Abdullah
Fong Soon Fook
Hashim Othman
Ishak Ramly
Munirah Ghazali
Najeemah Mohd. Yusof
Ong Saw Lan
Shaik Abd. Malik M. Ismail
Sharifah Norhaidah Syed Idros
Shuki Osman
Susie See Ching Mey

Advisory Committee

Aminah Ayob (Universiti Pendidikan Sultan Idris)
Geoff Master (Australian Council of Educational Research)
Ian Robottom (Deakin University)
Rosnah Awang Hashim (Universiti Utara Malaysia)
Russel Tytler (Deakin University)
Shirley Grundy (Deakin University)

 

 

 

© 2002-2018 School of Educational Studies, USM. All Rights Reserved.