About us
Faculty & Staff
Publications  
Basic Education Research Unit / UPPA
Undergraduate Programmes
Postgraduate Programmes
Continuous Education
Industry & Community Network
Highlights of projects
Dokumentasi ISO 9001:2000
Home

[ Back]

My Profile

Aziah Ismail

Phone : 04-6533888 ext 2564
Fax : 04-6572907
E-mail : aziah@usm.my
 
Qualifications :  B.A.(Ed.)(USM); M.Ed., Ph.D.(UM)
Expertise :  Educational Policy, Management and Planning; Higher Education; Educational Leadership
Publications   
Book:

Rape’ah bt Ahamed, Khalijah Maimon, Aziah Ismail & Foo Ho Loke (2002).  Geografi Tingkatan 1 (KBSM).  Arus Intelek: Mont Kiara


Yahya Don, Aziah Ismail & Yaakob Daud (2006).  Kepimpinan & Pembangunan Pelajar Sekolah di Malaysia.  Batu Caves:  PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd.


Aziah Ismail (2006). Bagaimana Ribut Menjadi Sedahsyat Hurikan Katrina?  Serdang: Alaf  Sanjung


Aziah Ismail (2006).  Tsunami:  Gelombang Pemusnah Semulajadi.  Serdang: Alaf  Sanjung


Aziah Ismail (2006). Bagaimana Iklim Mempengaruhi Hidup Kita?  Serdang: Alaf  Sanjung


Sufean Hussin & Aziah Ismail (2008).  Memacu Puncak Ilmu:  Autonomi Universiti Mrencana Pembangunan.  Mont Kiara:  Tinta Publishers.


Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Aziah Ismail & Tang Keow Ngang (Mac 2008).  Kesan Pincang Laki Kepemimpinan Pengetua Terhadap Guru.  Siri Monograf Penyelidikan.  USM: Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan


Aziah Ismail & Abdul Ghani Abdullah (April 2009).  Teori, Model dan Konsep Utama pembangunan Modal Insan di Institusi Pengajian Tinggi Di Malaysia.  Siri Monograf penyelidikan.  USM:  UPPA PPIP.


Abdul Ghani Abdullah, Aziah Ismail, Abdul Rashid Mohamed, Tang Keow ngang, Abdul Rashid Mohamad, Nor Shafrin Ahmad, Fadzilah Amzah & Ahmad Nurul Azam Md. Zain (Ogos 2009).  Profil Pembangunan Modal Insan Melalui Program Akademik di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia.  Siri Monograf penyelidikan.  USM:  UPPA, PPIP.


 

Edited Book:
Chapter in Book:

Aziah Ismail & Rahimi Che Aman (2007).  Memerdekakan Pelajar Kurang Beruntung Dengan Pemberian Biasiswa dalam Ambigapathy Pandian & Aniswal Abdul Ghani (Editors).  Buku Isu-isu Literasi Semasa di Malaysia.  UPM:  Serdang


Aziah Ismail & Abdul Ghani Abdullah (2007).  Pemerkasaan Modal Insan Melalui Pengintegrasian Pendidikan Islam Ke Dalam Program Akademik Universiti.  Dalam Nik Azis Nik Pa, Rahimi Md. Saad & Ahmad Zabidi (Eds). Isu-Isu Kritikal Dalam Pendidikan Islam & Pendidikan Bahasa Arab Berteraskan Pendekatan Islam Hadhari.  Putrajaya:  Yayasan Islam Hadhari. (pp 121-131).


Aziah Ismail, Sufean Hussin & Abdul Ghani Abdullah (2007).  Agenda Pembangunan Universiti Awam Di Malaysia dalam Usaha Memperkasakan Modal Insan Negara.  Monograf 1 Persidangan Pengajaran dan Pembelajaran di Peringkat Pengajian Tinggi 2007 (CTLHE),  Anjuran bersama Universiti Putra malaysia dan Kepenterian Pengajian Tinggi, 12-14 Disember 2007, Hotel Palace of the Golden Horses, Seri Kembangan, Selangor.

International Journal: Sufean Hussin & Aziah Ismail (2009).  Goals, components, and factors considered in university development.  Asia Pacific Review 10. (pp 83-91). [ISI listed] 
National Journal:

Abdul Ghani Abdullah, Tang Keow Ngang &  Aziah Ismail (2006).  Kecerdasan Emosi dan Pengurusan Stress Guru Penolong Kanan di Sekolah Rendah.   Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.   Jil. 16 Bil 01, Jun 2006.  IAB:   Kementerian Pelajaran Malaysia (pp 65-77)


Abdul Ghani & Aziah Ismail (2007).  Kesediaan Memperkasa Pendidikan Pembangunan Lestari Oleh Pengurus Pendidikan Sekolah:  Satu Kajian kes.  Jurnal Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan.   Jil. 17 Bil 01, Julai 2007.  IAB:   Kementerian Pelajaran Malaysia (pp 1-16)


Abdul Ghani Abdullah, Tang Keow Ngang &  Aziah Ismail  (2007). Keadilan Organisasi, Kepercayaan dan Altruisme.  Jurnal Pendidik dan Pendidikan.  Jil. 22, 2007.  USM:  Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan.


Aziah Ismail & Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2007).  Strengthening Human Capital in the Islam Hadhari Era through Academic Programme in a Public University in Malaysia:  A Case Study.  Bulletin of Higher Education Research.  No. 10 Dec 2007.  IPPTN:  Ministry of Higher Education (pp. 17-18).


Abdul Ghani Abdullah, Aziah Ismail & Tang Keow Ngang (2008).  Kesan Pincang Laku Kepemimpinan Pengetua Terhadap Guru:  Satu Kajian Penerokaan.  Malaysian Journal of University Education (ARCULET).  Vol 4. Dec 2008 (pp. 137-156).


Sufean Hussin, Hashim Yaacob & Aziah Ismail (2008).  Agenda Pembangunan Universiti Awam di Malaysia:  Kesamaan dan perbezaan Tindakan.  Jurnal Pendidik dan Pendidikan.  Jil 23 (pp. 1-28).


Aziah Ismail & Abdul Ghani Kanesan Abdullah (2006).  Evolusi Pembangunan Universiti Awam di Malaysia.  Jurnal Ilmu Kemanusiaan Jil/Vol 13.  USM. pp. 123-138).

International Conference Proceedings:

Aziah Ismail, Abdul Ghani Abdullah & Tang Keow Ngang (2007).  Pemerkasaan Kualiti Modal Insan Melalui Program Akademik di Universiti:  satu Kajian kes. Prosiding Persidangan Antarabangsa Peradaban Melayu III:  Modal Insan Bersepadu Teras Bangsa Terbilang.  Anjuran Institusi Peradaban Melayu, UPSI. (pp. 142-149) 


Tang Keow Ngang, Abdul Ghani Abdullah & Aziah Ismail (2006).  Keberkesanan Pengajaran KOMSAS dalam Bahasa Melayu:  Satu Kajian Kes.  Prosiding Persidangan Serantau Pendidikan Bahasa melayu Ke-2 ” Peningkatan Amalan Ikhtisas Keguruan. Anjuran bersama Universiti Sains Malaysia dan  DBP,  10-12 September 2006, Hotel Vistana, Bukit Jambul Pulau Pinang (pp.204-210)Abdul Ghani Abdullah & Aziah Ismail (2007).  Knowledge, Attitude, And Awareness Of Sustainable Development Education Among Urban Malaysian School Teachers.  Proceeding of International Conference Improving The Quality of Human Life:  Multidisciplinary Approach on Strategic Relevance for Urban issues.  (pp 44-50).  Surabaya:  Universiti of Surabaya.  JW Marriott Hotel Surabaya Indonesia.  September 6-7, 2007 (pg 44-50).

National Conference Proceedings:
Others:

Yahya Don & Aziah Ismail (2006). Modul OUM:  Akta dan Laporan Pendidikan.  Kuala Lumpur: Open University Malaysia


Yahya Don & Aziah Ismail (2006). Modul OUM:  Teori dan Asas Pentadbiran Pendidikan.  Kuala Lumpur: Open University Malaysia


Yahya Don, Aziah Ismail & Shashitaran (2006). Modul OUM:  Pengurusan Sumber Manusia.  Open University Malaysia


Aziah Ismail & Shashitaran (2006). Modul OUM:  Pengurusan Perubahan.  Kuala Lumpur: Open University Malaysia


Abdul Ghani Kanesan Abdullah, Aziah Ismail & Tang Keow Ngang  (2008).  Kesan Pincang Laku Kepemimpinan Pengetua Terhadap Guru.  USM:  Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan

 
 
 
Research(es)  
Title : MEMBINA INVENTORI AMALAN DESENTRALISASI DALAM PENGURUSAN SEKOLAH KLUSTER 
Lead researcher: Aziah Ismail 
Co-researcher: Nordin Abd. Razak, Abdul Ghani Abdullah, Ahmad Tajuddin Othman, Ishak Ramly dan Nor Shafrin Ahmad 
Funded By: USM 
Year: 2009 
Status: ONGOING 
 
Title : Profil Pembangunan Modal Insan Melalui Program Akademik di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia 
Lead researcher: Dr. Abul Ghani Abdullah 
Co-researcher: Aziah Ismail, Abdul Rashid Mohamed, Tang Keow Ngang, Abdul Rashid Mohamad, Nor Shafrin Ahmad, Fadzilah Amzah, Ahmad Nurul Azam Md. Zain 
Funded By: USM 
Year: 2007-2009 
Status: COMPLETED 
 
Title : Kajian keberkesanan terhadap pengajaran modul hubungan etnik di IPTA: Satu tinjauan daripada perspektif perpaduan dalam kalangan pelajar berbilang kaum. 
Lead researcher: Dr. Najeemah Mohd Yusof  
Co-researcher: P.M. Dr. Ishak Ramly,P.M. Dr. Ahmad Tajuddin Othman,Dr. Aziah Ismail, Dr. Rahimi Che Aman, Dr. Jalil Ali, En. Mohamad Zohir Ahmad @ Shaari,En. Mohd Shafiee Ariffin 
Funded By: MOHE 
Year: Six months (01/02/2008 – 30/07/2008) 
Status: COMPLETED 
 
Title : Amalan Kewajipan Berjaga-jaga Guru Terhadap Keselamatan Murid  
Lead researcher: Aziah Ismail 
Co-researcher: Abdul Ghani Abdullah 
Funded By: USM 
Year: 2008-2009 
Status: ONGOING 
 
   
Others : 

1.  Member of International Congress of School Effectiveness and Improvement (2005 - now)

2.  Pengerusi Rancangan Kokurikulum (Kebudayaan), USM

3.  Penyelaras Jadual Waktu PPIP

4.  Penolong Ketua Juruaudit Dalaman PPIP

 

 

 Last updated on Thursday, February 02, 2012

 

© 2002-2007 School of Educational Studies, USM. All Rights Reserved.